امروز: سه شنبه، 28 خرداد 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

خانه تهرانی ها

خانه تهرانی‌ها واقع در استان یزد در حدود صد و پنجاه تا دویست سال پیش توسط آقا شیخ مهدی عرب در شهر یزد ساخته شده است. خانواده او بعدها لقب تهرانی‌ها گرفتند و از آن زمان این خانه، به خانه تهرانی‌ها معروف شد.
بنا از یک بخش اصلی و یک بخش خدماتی تشکیل شده است. بخش اصلی آن عبارت است از : حیاطی مستطیل شکل که با فضاهایی بسته با ارتفاع معادل دو طبقه محصور شده است. حیاط تقریبا در امتداد شمال-جنوب قرار گرفته و دستگاه ورودی متشکل از سردر و هشتی و دالان در گوشه شمالغربی بنا قرار دارد.
بخش خدماتی واقع در جنوب خانه ورودی مجزا دارد. این بخش در پس فضاهای مجاور حیاط میانی قرار گرفته است .
در انتظام فضایی بنا، ایوان و تالار و سه دری‌ها که همگی فضاهای اصلی بسته و نیم باز بنا می‌باشند، در میانه جبهه‌های حیاط قرار گرفته و با آن پیوند محکمی بر قرار کرده اند.