امروز: دوشنبه، 28 مرداد 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

میدان امام

میدان امام که میدان مرکزی شهر همدان می‌باشد ، میدان تقریبا بزرگی است که امروزه به میدان امام همدان معروف است. طرح و نقشه این میدان در استان همدان توسط مهندس معمار آلمانی کارل فریش تهیه و پیاده سازی شده است .
میدان امام حدود یک قرن قدمت دارد اما با این وجود هنوز هم موقعیت ارتباطی خود را با خیابان‌ها و بازار همدان حفظ نموده است. طراحی و اصول خیابان‌کشی یا انشعاب خیابان‌ها از این میدان دایره شکل، به نحوی است که هر چه شهر گسترده‌تر می‌گردد، باز غیر مستقیم زیر نفوذ همین میدان مرکزی شهر است. این میدان در محل تقاطع خیابان شهدا تختی واقع شده است.
نقشه این میدان، در سال هزار و سیصد و هفت توسط معمار شهرساز آلمانی، به نام "کارل فریش" تهیه گردیده است و بین سالهای هزار و سیصد و نه تا هزار و سیصد و دوازده ساخته شده است. ساختمان‌های اطراف میدان، شبیه ساختمان‌های میدان حسن آباد تهران و به سبک "باروک" سبکی که در قرن نوزده و بیست در اروپا معمول بوده ، ساخته شده است.