حمام توده ( حمام خزینه ای )

حمام توده ( حمام خزینه ای ) در مرکز محله تاریخی شهر نطنز در استان اصفهان که به محله توده معروف است قرار دارد و قدمت آن به دوران قاجار بر می‌گردد.
حمام توده از چهار فضای متوالی ازقبیل ورودی ، سربینه ، گرمخانه و خزینه شامل شده است. سربینه به شکل فضای هشتی کشکولی که طول ضلع کوچکتر نصف طول ضلع بزرگتر می‌باشد در مفصل یکی از اضلاع کوچک با راهروی ورودی مرتبط می‌باشد.
فضای سربینه از دولایه فضایی تشکیل شده ، یکی فضای میانی که حوض آب در وسط آن جانمایی گردیده است به فضایی ارتباطی اختصاص یافته و فضای کناری دورتادور فضای میانی، در روی سکو، جهت نشستن و استراحت تعبیه شده است.
سربینه ازطریق راهرویی از جانب یکی از اضلاع کوچک هشتی با انحراف مسیر به گرمخانه مرتبط می‌شود. این راهرو که طولی حدود دوازده متر دارد ارتباط سربینه با گرمخانه می‌باشد، همچنین ورودی ثانوی حمام ازطریق این راهرو با کالبد ساختمان مرتبط شده و ازطریق ارتباطات عرضی بار سیرکلاسیون حمام را منتقل می‌کنند.
گرمخانه بصورت فضایی متقارن و هندسی متشکل از دولایه کناری و یک فضای میانی با سازه متشکل از چهار ستون سنگی با مقطع دایره به قطر هفتاد و پنج سانتیمتر که در ارتفاع حدود یک و نیم متر به مقطع مربع مماس بر محیط آن تبدیل شده و درنهایت بار بوسیله قوسهایی با خیز تند به پایه‌ها منتقل میگردد.
خزینه بصورت فضایی الحاقی به توسط حائلی به ارتفاع یک متر و بیست سانتیمتر به گرمخانه منتقل ...مشاهده کامل متن میگردد.
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد بنا فرم ارتباطات درونی بنا می‌باشد. در ناحیه ورود به سربینه مسیر به اندازه نود درجه چرخش یافته و در امتداد عمود بر محور ورودی به سربینه ختم می‌گردد. سپس سیرکلاسیون در فضای سربینه با نود درجه چرخش به راهرو هدایت می‌شود و سرانجام حرکت به سمت گرمخانه از گوشه و در محوری غیرمتجانس با محور خروجی سربینه انجام می‌گردد.
این امر نشان دهندة ویژگی کالبدی این حمام در ارتباطات پیچیده فضایی به جهت استقلال فضایی هر واحد به لحاظ مسائل اجتماعی و مسائل فنی ازجمله سرمایشی و گرمایشی بوده است.
این حمام با شماره ثبت چهارده هزار و دویست و هفده در تاریخ نهم بهمن سال هزار و سیصد و هشتاد چهار در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده است.

Add comment

عکس خوانده نمی شود