مسجد بیرین

مسجد بیرین واقع در شهرستان نطنز از توابع استان اصفهان با قدمت حدود هشتصد سال متعلق به دوره ایلخانی می‌باشد. این اثر به شمارة چهارده هزار و دویست و پانزده در تاریخ نهم بهمن ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده است.
علت نامگذاری این مسجد به نام بیرین را به دوصورت می‌توان تفسیر نمود:
1- کلمه بیرین در زبان خالدآبادی به معنای بیرون می‌باشد و چون این مسجد در خارج از شهر واقع گردیده بود به این نام شهرت یافت.
2- کلمه بیرین را می‌توان تغییر یافته کلمه برین دانستکه به معنای بالا و بهشت می‌باشد و چون این مسجد در قسمت بالای شهر و در محوطه باغ‌های خرم و سرسبز قرار داشته به این نام معروف شده است.
کارشناسان میراث فرهنگی احتمال می‌دهند قدمت ساختمان این مسجد به قبل از اسلام برسد و قبل از اسلام به عنوان آتشکده از آن استفاده می‌شده است.

Add comment

عکس خوانده نمی شود